Написано от Общ. съвет на .

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Приета с Решение №29 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Допълнена с Решение №57 от Протокол №8/31.03.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Допълнена с Решение №84 от Протокол №11/30.06.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Печат