HEADER GLAVINITSA

 

На основание  чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №РД-01-327/31.10.2017 г. на Кмета на Община Главиница

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността Началник отдел „ Хуманитарни дейности“  в Община  Главиница

 

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1.1.Образователна степен – бакалавър;

1.2.Професионален опит –  4 /четири/ години;

1.3.Минимален ранг – III-ти младши;

 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, по които ще се оценяват кандидатите - управленска компетентност, ориентираност към резултати, комуникативна компетентност, работа в екип, фокус към клиента/вътрешен/външен/, професионална компетентност .
 2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, организира и контролира дейността на отдел „Хуманитарни дейности“, съдейства за реализиране на общинската политика в областта на образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалните и младежките дейности съгласно нормативната база на Република България и законните разпореждания на Кмета на Община Главиница. Осъществява цялостната организация в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалнитe и младежки дейности, МКБППМН, транспорта за ученици и граждани, безопасните условия на труд и общински архив.
 3. Минимален размер на основната заплата: 460 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението;
 4. Допълнителни изисквания:
  • професионално направление: педагогика на обучението по…., информационни технологии или право;
  • компютърни умения – работа с продукти на MS Office (Word, Excel), правно информационни системи;
  • работа в бюджетна сфера е предимство;
 5. Конкурсът ще се проведе чрез:
  • решаване на тест;
  • интервю
 6. Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец;
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит в общинска администрация или държавна администрация;
  • Копия на други документи, доказващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива)
  • Автобиография.

Документите по т.7 се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията,  на адреса  на Община Главиница, ул. ”Витоша”№ 44, етаж 2, стая № 3, Майя Тодорова – главен специалист „ЧР“ всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.  На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за информация: 08636 / 2040.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на  входа на Община Главиница, както и в сайта на Община Главиница:  www.glavinitsa.bg

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата: www.glavinitsa.bg

Неждет Джевдет /п/

Кмет на Община Главиница

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

могат да се изтеглят от ТУК:

doc small - заявление за участие в конкурса

doc small - декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт