СЪОБЩЕНИЕ - Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21 – НС

Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 

17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение № 21 – НС от изборните книжа / следва да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или през интернет страницата на ГД „ГРАО“ по настоящ адрес на лицето.

  Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. общинска администрация Главиница съобщава, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. Заявлението следва да е в писмена форма по образец / Приложение № 67 – НС от изборните книжа /, подписано саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.

  Срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци е до  24.09.2022 г.    /Приложение № 17 – НС/

  Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес./ Приложение № 25 – НС/ в срок до 17.09.2022 г.

 

 

Печат