Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Община Главиница, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  Елисавета ***** Карамахмуд , че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №РД-01-270/22.04.2019 г. на кмета на Община Главиница за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по  настоящ адрес на адрес в Област Силистра, Община Главиница, населено място – *******, наименование на локализационна единица и номер - *******

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №РД-01-270/22.04.2019 г. на кмета на Община Главиница може да бъде получен от заинтересованото лице в отдел "ГРАО", Община Главиница, на адрес: гр. Главиница, ул. "Витоша" №44. 

 

arrow1 ЗАПОВЕД №. РД-01-270 гр. Главиница, 22.04.2019

 

 

Печат