Написано от Админ на .

 

Уведомление за инвестиционно предложение - „Водопроводно отклонение за водопойна чешма за незастроен ПИ № 30507.28.105 (идентичен с № 040105) по КК и КР на с. Звенимир, общ. Главиница, обл. Силистра, местност „Мера“ pdf

 

 

Печат