Написано от Админ на .

 

   Уведомление за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Водовземане от дере, преминаващо през землището на с. Малък Преславец, община Главиница, с цел напояване на 84 дка земеделски площи в местността "Зеленчукова градина", както и монтаж на мобилна помпа и разпръскваща инсталация за дъждуване".

  Община Главиница уведомява, че в РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Водовземане от дере, преминаващо през землището на с. Малък Преславец, община Главиница, с цел напояване на 84 дка земеделски площи в местността "Зеленчукова градина", както и монтаж на мобилна помпа и разпръскваща инсталация за дъждуване" с вх. № АО-1375-(9)/14.07.2021г. Възложител – Земеделска Кооперация "Дунав-93"

    Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване”, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез елeктронна поща: riosv@riosv- ruse.org, както и в Община Главиница и Кметство село Малък Преславец.

1: Инфо за преценяване от ОВОС pdf

 

 

Печат