Написано от Админ на .

 

ОВОС на инвестиционно предложение:  “Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за довеждащата техническа инфраструктура за имот № 091001 в землището на с. Дичево, общ. Главиница, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на Комплекс за тържества и групови събирания ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение:

“Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за довеждащата техническа инфраструктура за имот № 091001 в землището на с. Дичево, общ. Главиница, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на Комплекс за тържества и групови събирания ”.

            В 14 дневен срок, считано от 14.11.2017 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за горното инвестиционно предложение.

 

Документацията е заведена в Община Главиница с рег. № Е-01-77/14.11.2017 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая №8, ет.З.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани – град Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет.1.

 

           

Печат