Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

и ПРЕЦЕНКА съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите 

Относно: откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ПИ №050114, местност „МЕРА”, в землището на с. Суходол, ЕКАТТЕ 70336

 

00 download

 

Печат