Написано от Админ на .

HEADER GLAVINITSA

 

П У Б Л И Ч Н О  О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание чл.39, ал.2 от НАРЕДБА №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Главиница обявява на заинтересованите лица, че е постъпило Писмо с вх. № РД-04-69/ 02.08.2017 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" - с център Плевен за "Проект за санитарно-охранителни зони" на обект: "Тк ВиК Силистра - Дичево" в село Дичево, община Главиница, област Силистра.

            Проектът за санитарно-охранителна зона - пояси I, II и III около водовземно съоръжение СК-1, с. Дичево е на разположение на обществеността, в продължение на 1 /един/ месец, всеки работен ден в периода от 03.08.2017 г. – 03.09.2017 г., в сградата на Община Главиница, дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности” ул. „Витоша” №44, етаж III-ти, стая №8, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

            Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси I, II и III /описани в обявлението/ могат да се запознаят с проекта в посочения по-горе срок и да направят своите становища или възражения.

 

Печат