HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-11

град  Главиница, 14.06.2017 год.

 

          На основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ; чл.109, ал.1, т.2  и  ал.2 ;

чл.110, ал.1, т.1  и  чл.134, ал.2, т.6  от  ЗУТ и  Решение № 2 от Протокол № 9 на  Общински експертен съвет по устройство на територията от заседанието на 09.06.2017 год.,

                                                                                                                                                                    

О Д О Б Р Я  В А М :

 

         Проект за изменение на ПУП- Парцеларен план за създаване  на устройствена основа за изграждане на ново водопроводно отклонение за поземлени имоти № 050050 и №014012 по КВС на с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра-ЕКАТЕ 43894.Трасето на външното водопроводно отклонение преминава през ПИ 050051 публична общинска собственост.    

          Заповедта може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването чрез 

Община град Главиница до Административен  съд гр.Силистра, съгласно чл.215   от  ЗУТ.

              Неждет Джевдет   

     Кмет на Община  Главиница

 

   Изготвил :

Красимир Бонев, ст.специалист в “ УТ “          

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт