HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д № 0808

град  Главиница, 03.05.2017 год.

 

       На основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ; чл.109, ал.1, т.2  и  ал.2 ;

чл.110, ал.1, т.5 от  ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012 г. Решение № 1 от Протокол № 6 на  Общински експертен съвет по устройство на територията от заседанието на 03.05.2017 год.,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               О Д О Б Р Я  В А М :

 

 ПУП-План за застрояване на част от ПИ №013016, в землището на с. Сокол с ЕКАТТЕ 67828, Община Главиница, област Силистра за изграждане на ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ТРАФОПОСТ. 

   Заповедта може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването чрез  Община град Главиница до Административен  съд гр.Силистра, съгласно чл.215 от  ЗУТ.

 

  Кмет на община:

                               /Неждет Джевдет/                

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт