Написано от Админ на .

 

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0113-C01 Община Главиница в качеството си на бенефициент проект No BG05M9OP001-2.040-0113-C01 „Осигуряване на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

От 01.08.2019 г. до 08.08.2019 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за предоставяне на мобилна здравно-социална услуга.  pdf

 

 

Печат