Написано от Админ на .

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.008-0001 "МОИТЕ КОРЕНИ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

 

Договор с обявление за подбор на персонал
Проектът се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" процедура МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" – "Уча се, за да сполуча". Дава възможност за съвместна работа между училище и община: Средно училище „Васил Левски“ гр. Главиница - кандидат и Община Главиница - партньор.
Продължителност: от 10.08.2020 г. - до 31.12.2023 г., с обща стойност 198 970,05 лв.

 

arrow1 https://souvl.info/proekti.php

 

 

Печат