1. Удостоверение за раждане - оригинал

Правно основание

Закон за гражданската регистрация- чл.43,ал.6,чл.88,ал.1,т.1,във вр. с чл.40, ал.1, изр.второ

Необходими документи

 • Искане /по образец - приложение №5/за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние ;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

 

Цена на услугата

безплатно

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

2. Удостоверение за раждане - дубликат

Правно основание

ЗГР - чл.88 ал.1,т.1 във вр.с чл. 40, ал.1,изр.трето,

ЗМДТ- чл.110, ал.1,т.4

Необходими документи

 • Искане /по образец - приложение №1/за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние ;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7.00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Дубликат на удостоверение за раждане може да бъде издаден на лицето, за което се отнася акта за раждане, на неговите родители /законните му представители/ или на изрично упълномощено друго лице.

 

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание

ЗГР - чл. 88, ал.1,т.2,във вр.с чл. 40, ал.1, изр. второ

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №2/ за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

Безплатно

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Правно основание

ЗГР - чл. 88, ал.1,т.2, във вр.с чл.40, ал.1, изр. трето,

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7.00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

5. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за първи път

Правно основание

ЗГР- чл.88, ал.1, т.3, във вр.с чл. 40,ал.1, изр. второ

Необходими документи

 • Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно решение;
 • Документ за самоличност на починалото лице.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

Услугата не се заплаща

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Актът за смърт се съставя не по- късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Препис-извлечение от акт за смърт се издава веднага на заинтересованите лица.

 

6. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Правно основание

ЗГР - чл.88,ал.1,т.3, във вр.с чл. 40, ал.1, изр. трето,

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние /един от наследниците на починалия/;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е наследник на починалия/;
  • Документ за платена такса;

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.

 

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Правно основание

ЗГР- чл.88, ал.4 и чл. 24, ал.1,

ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.3

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние;
 • Документ за самоличност;
 • Документ за платена такса;

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

8. Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1,т.1, във вр.с чл.5, т.2.

ЗМДТ - чл.110, ал.1.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра - чл. 9-12.

Необходими документи

 • Искане за издаване на удостоверение за наследници /по образец- приложение №8/;
 • Копие от препис-извлечение от акт за смърт /ако е необходимо/;
 • Актуално удостоверение за наследници, издадено от кметството по последният постоянен адрес на починалия /За починал наследник с постоянен адрес, различен от този на наследодателя - ако е възможно /;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е наследник/
 • Документ за платена такса;

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00лв. за първите две страници и за всяка следваща страница по 2,00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

В искането по образец се посочват коректни данни за наследниците на починалия.
Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне на удостоверение от съответен държавен орган, от което да е видно, че заявителя може да получи удостоверение за наследници на др. лице.

 

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във вр.с чл.5, т.4.

ЗМДТ - чл.110, ал.1. т.6.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.13.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно/изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

10. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1,т.1, във вр.с чл.5, т.4.ЗМДТ - чл.110, ал.1.т.6 и т.11.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.20.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин;
 • Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език;
 • Писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец на чуждия гражданин (преведен на български език)
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/.
 • Документ за платена такса

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

15,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р. България

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1,т.1, във вр.с чл.5, т.4.

ЗМДТ - чл.110, ал.1.т.6.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.21.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Декларация по чл.21;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

15,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

12. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Правно основание

ЗГР - чл.106, ал.1, т.1, във вр.с чл.3, ал.2, т.2.

ЗМДТ- чл.110, ал.1.т.12.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.19.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър - бланка 1;
 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър - бланка 2;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

13. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1,т.1, във вр.с чл.5, т.2.

ЗМДТ - чл.110, ал.1. т.7.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.15.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;

·         Документ за платена такса

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Център за услуги и информация на гражданите
гише „ЕСГРАОН” в сградата на Община Главиница,

тел. 08636/21-19; 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

14. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Правно основание

Семеен кодекс - чл.153, чл.171, чл.173, ал.2 и чл.174, ал.2.

ЗМДТ- чл.110

Необходими документи

 • Заявление за настойничество или попечителство /по образец/;
 • Декларации за съгласие / по образец- приложение №7/;
 • Съдебно решение за лишаване от родителски права;
 • Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество;
 • Документ за самоличност на заявителя ;
 • Документ за самоличност или удостоверение за раждане на лицето, на което се учредява настойничество или попечителство;

Срок за изпълнение

30 дни

Чл. 155. (1) СК

Цена на услугата

Безплатно

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

По преценка на ОНП може да бъдат изискани и други удостоверителни документи, като по-голямата част от тях се осигуряват по служебен път и се прилагат към делото.

 

15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, във вр.с чл.5, ал.1.

ЗМДТ- чл.110,ал.1

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.18.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Копия от документи по гр.състояние, в които имената се различават от вписаните в документа за самоличност /при необходимост/;
  • Документ за самоличност.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

Безплатно

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Когато в регистрите няма достатъчно информация, данните се изискват служебно от друга общинска администрация.

 

16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание

ЗГР - чл.95 и чл.98 във вр.с чл.5, т.3,чл.106, ал.1, т.1.

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8. 1.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.22, чл.24.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
  • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Удостоверението се издава и след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес.

 

17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание

ЗГР - чл.96 и чл.99 във вр.с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1.

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8. 1.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.23, чл.25.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Удостоверението се издава и след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

 

18. Изготвяне на преписка за Установяване на наличие на българско гражданство

Правно основание

чл.15, ал.3   във връзка с ал.1 от Наредба № 1 за прилагане на глава пета   от Закона за българското гражданство

Необходими документи

 • Молба /по образец- приложение №6/ за установяване на наличието на българско гражданство;
 • Копие от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от съответния български или чуждестранен компетентен орган;
 • Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;
 • Справка от регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето и неговите родители /семеен регистър/;
 • Два броя актуални снимки паспортен формат;
 • Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такива, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
 • Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на заявителя; документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
  • Документ за внесена държавна такса /по тарифата на Министерство на правосъдието в размер на 50.00лв./ чл.15, ал.2 от Наредба №1/

Срок за изпълнение

При   получаване на удостоверението от Министерство на правосъдието                

Цена на услугата

25, 00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава от която произхождат , трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р България в чужбина.

 

19. Заверка на документ за гражданско състояние за чужбина

Правно основание

ЗГР - чл.106, ал.1, т.1,

Правилник за легализации, заверки и преводи на документи,

ЗМДТ – чл.110, ал.1, т.11

Необходими документи

 •  Искане /по образец- приложение №9/за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние;
 • Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.);
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/.;
 • Документ за платена такса;

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

10 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Удостоверението се заверява от упълномощено длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице, издало удостоверението.

 

20. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Правно основание

ЗГР-чл.37, чл.40, ал.1, чл.72,ал.3, във вр. с чл.70,ал.1 и чл.110 ал.2 от ЗМДТ

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №5 /
 • Заявление за съставяне на акт за граждански брак/акт за раждане/акт за смърт;
 • Легализирани по съответния ред документи от чужбина, снабдени с превод на български език, заверен от МВнР или българското посолство на съответната страна;
 • Декларация по чл.117 от КМЧП /нотариално заверена/;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/.;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

15 дена

Цена на услугата

БЕЗПЛАТНО

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Актовете за раждане се съставят в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на бащата;

Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянен адрес на съпругата;

Актовете за смърт се съставят в общината по последно местожителство на починалото лице.

Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р. България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р. България в чужбина.

 

21. Издаване на Решения по КМЧП

Правно основание

ГПК - чл.621,чл.117 и 118 от КМЧП, чл.110, ал.2 т.7 от ЗМДТ

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №4/
 • Заявление по чл. 118, ал. 1 от КМЧП;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 117, т. 3 и 4 от КМЧП;
 • Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
 • Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение);
 • Документ/и/за самоличност;
 • Пълномощно от титуляра в случаите на упълномощаване.

Срок за изпълнение

 

Цена на услугата

БЕЗПЛАТНО

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

 

22. Нотариални услуги съгласно чл. 83 от ЗННД

Правно основание

Закон за нотариусите и нотариалната дейност, чл.83;

Съгласно ТАРИФАТА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Необходими документи

 Искане /по образец- приложение №1/

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

ТАРИФА за нотариалните такси към ЗННД

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Нотариална заверка на подпис на лицето и съдържание на документ

 

23. Възстановяване и промяна на име

Правно основание

ЗГР-чл.19а,  Наредба №РД 02-20-9/21, чл.110, ал.2 т.7 от ЗМДТ

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №3/
 • Заявление за промяна на име по чл.19а /нотариална заверена/;
 • Заявление за промяна на име-дете /нотариална заверена/;
 • Заверено копие от акта за раждане на заявителя, когато не е роден в Община Главиница /документа може да се изиска по служебен път/;
 • Заверени копия от актовете за раждане на родителите, когато не са родени в Община Главиница /документа може да се изиска по служебен път/;
 • Документ за самоличност.

Срок за изпълнение

 

Цена на услугата

БЕЗПЛАТНО

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

24. Издаване на преписи, заверени копия от актове и регистри по гражданско състояние

Правно основание

ЗГР - чл.106, ал.1, т.1, във вр.с чл.102,ал.1,т.3

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.13

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

5 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

25. Сключване на граждански брак

Правно основание

СК, глава втора – чл.4 - чл.12 и глава четвърта – чл.18 - чл.19;

ЗГР – чл. 40 ал. 1 и чл.53

Необходими документи

 • Заявление/молба- приложение №2/;
 • Документ за самоличност на встъпващите в брак и свидетелите;
 • Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 9 СК;
 • Медицински свидетелства;
 • Решение на РС при сключване на гражд. брак на лица от 16г.-18г;
 • Преведени и легализирани удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак-чл.77 от КМЧП/. Важи за сключване на брак с чужденец/;
 • Удостоверение за семейно положение, ако встъпващия в брак НЕ е жител на община Главиница.

Срок за изпълнение

Веднага след подписване на граждански брак от страните

Цена на услугата

Брак с ритуал - 50.00 лв.; Изнесен с ритуал - 150.00 лв.

Брак без ритуал – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

26. Други удостоверения – 5, 00 лв., - Искане /по образец- приложение №1

 

27. Копирни услуги – едностранно – 0, 20 лв.; двустранно – 0,30лв.

 

28. Удостоверение за родените от майката деца

Правно основание

ЗГР - чл.24 ,ал.1, във вр. с Закона за семейни помощи за деца-чл.6,

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.12

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
  • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

В удостоверението се включват всички живи и починали деца на майката, вписани в регистъра на населението.

 

29. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1, чл.110, ал.1,т.12 от ЗМДТ.

Наредба №РД-07-7 на Мин.на труда и соц.политика,

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.17

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/ ;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

30. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Правно основание

ЗГР - чл.95 и чл. 98 във вр.с чл.5, т.3, чл.106, ал.1,т.1.

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8. 1.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на рег.- чл.22, чл.24.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
  • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв..

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

Удостоверението се издава за удостоверяване на постоянните адреси, които едно лице е имало от 01.01.2000 г. до момента.
Удостоверението се издава на основание данните в НБД " Население".

 

31. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Правно основание

ЗГР - чл.96 и чл. 99 във вр.с чл.5, т.3, чл.106, ал.1,т.1.

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8. 1.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.23, чл.25.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

 

 

32. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Правно основание

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във вр.с чл.5, т.4.

ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.12.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.14.

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/.;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 , 00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

В удостоверението се вписват семейното положение на лицето, данни за съпруг/а и всички живи и починали деца.

 

33. Издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

Правно основание

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, във връзка с чл.88 от ЗГР

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №10/з а издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

-          Извлечение от акт за раждане;

-          Извлечение от акт за граждански брак;

-          Извлечение от акт за смърт.

.

34. Издаване на многоезично стандартно удостоверение

Правно основание

Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние..

Необходими документи

 • Искане /по образец- приложение №1/з а издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно /изисква се в случай, че заявителят не е титуляр/;
 • Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

ВЕДНАГА

Цена на услугата

7 ,00лв.

Място за подаване и получаване на документа

Отдел ГРАО в сградата на Община Главиница

тел. 08636/20-68

Важна информация за услугата

-          

-          

-          

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.