Написано от Админ на .

HEADER GLAVINITSA

 

З А П О В Е Д

№ РД - 01-364

гр. Главиница, 10.06.2019 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал.1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и решение № 430/22.01.2019 г. на Общински съвет гр. Главиница  

           

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от  горските територии на община Главиница за:
  ....................................................

  00 download  ЗАПОВЕД № РД-01-364 гр. Главиница, 10.062019 г. - относно: процедура за възлагане на „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от  горските територии на община Главиница


   

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС:

  СЪДЪРЖАНИЕ:
Печат