КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (2019-2023)

Написано от Общ. съвет на .

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Главиница
мандат 2019 – 2023 год.
 
Изменение с  Решение №245 от Протокол №36/23.02.2022 год. на Общински съвет - Главиница 
Изменение с Решение №25 от Протокол №3/23.12.2019 год. на Общински съвет - Главиница
 
         1. Постоянна комисия по бюджет и финанси
                        1. Лютфен ***** Мехмед – Председател;
                        2. Гюлсевер ***** Мехмед - член
                        3. Енвер ***** Сюлейман - член
                        4. Хюсеин ***** Хамди - член
                        5. Гюнай ***** Бедри – член
           2. Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт
                        1. Йозджан ***** Расим – Председател;
                        2. Недрет ***** Алил - член
                        3. Тунчер ***** Ибрахим - член
                        4. Гюнай ***** Бедри - член
                        5. Танер ***** Ахмед – член
            3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
                        1. Соня ***** Петкова – Председател;
                        2. Самед ***** Асан - член
                        3. Гюлсевер ***** Мехмед - член
                        4. Тунчер ***** Ибрахим - член
                        5. Цветелина ***** Савянова – член
            4. Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура
                        1. Нефие ***** Раим – Председател;
                        2. Юлия ***** Георгиева - член
                        3. Йозджан ***** Расим - член
                        4. Енвер ***** Сюлейман - член
                        5. Соня ***** Петкова – член
            5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
                        1. Юлия ***** Георгиева – Председател;
                        2. Ерхан ***** Мехмед - член
                        3. Ради ***** Иванов - член
                       
 

Печат