▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.05.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:

- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа

- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.05.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно:  Упълномощаване Кмета на Община Главиница за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05M9OP001-2.005-0136-C01 „Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница”

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване на Община Главиница пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за закупуване на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ автомобил /втора употреба/ и контейнери тип „Бобър” – 1,1 м3.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Отмяна на Решение №24/07.02.2008 г., Решение №147/29.01.2009 г. и Решение №348/27.01.2011 г. и приемане на ново Решение, във връзка с дейности в горските територии на Община Главиница и утвърждаване на нов ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно:  Одобряване на годишен план за ползване на дървесина за 2017 год. и определяне начина на ползване.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

5. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Силистра.

Внася: Месут Алиш

Председател на ОбС  гр. Главиница

6. Разглеждане на докладна записка относно:  Изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

7. Разглеждане на докладна записка относно:  Изменение в Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа на територията на Община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

8. Разглеждане на докладна записка относно:  Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост с НТП „Язовир” на територията на община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

9. Разглеждане на докладна записка относно:  Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в землището на гр. Главиница, общ. Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

10. Разни

 

  

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.