Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

    На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.08.2022 год. /четвъртък/ в заседателната зала на хотел „Малибу 4“ к.к. Албена, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
          - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 11:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.08.2022 год. /петък/ от 11:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на хотел „Малибу 4“ к.к. Албена при следния проекто – дневен ред:
 

1. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница за 2021 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2021 год.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

2. Разглеждане на докладна записка относно: Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по две обособени позиции.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

3. Разглеждане на докладна записка относно: Разрешаване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в общинските училища с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Именуване на улица в землището на с. Сокол.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

5. Разни

 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат