Написано от Общ. съвет на .

ПОКАНА

 

       На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 21.12.2020 год. /понеделник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                     - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                     - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

        На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.12.2020 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2021 г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.
Приложение №1
Приложение №2
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница за периода 2020-2021 г.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Намерение на Община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
6. Разглеждане на докладна записка относно: Предоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно ползване на юридически лица или на техни териториални структури на бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
7. Разглеждане на докладна записка относно: Осигуряване на дизелово гориво за нуждите на Полицейски участък гр. Главиница към Районно управление на МВР гр. Тутракан.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
8. Разглеждане на докладна записка относно: Дарителска акция за подпомагане на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД с парични средства в борбата й с COVID – 19.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
Допълнителни докладни записки:
9. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
10. Разглеждане на докладна записка относно: Подновяване на членството и избиране на представител на Община Главиница в Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле“.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
11. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за предоставяне на здравни услуги
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
12. Разни
 
  
                 Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат