Декларации по ЗПКОНПИ и по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 


Декларации на служителите на Общинска администрация Главиница - ЗПКОНПИ 2020 г. pdf


Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ excel icon 3 300x300

 

ЗАПОВЕД № РД-01-243, гр.Главиница, 13.04.2018 г. pdf

Образци на ДЕКЛАРЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество doc small


 

- СПИСЪК на служителите в Община Главиница подали декларации по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси до 01.05.2017 г. - pdf


  - 2017 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

  - 2010 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

  - 2009 - ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ

 


 - КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ


 - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ

 

Печат